[ X ]
[ X ]
[ X ]
Important8 Martie 2019 10:00

INTERVIU cu Lilia Bolocan despre realizările, provocările şi priorităţile în domeniul proprietăţii intelectuale

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a vorbit despre realizările, provocările şi priorităţile în domeniul proprietăţii intelectuale.

T: Dna Bolocan, vedem în ultima perioadă un interes sporit pentru proprietatea intelectuală. Care este aportul AGEPI?

L.B.: Proprietatea intelectuală (PI) este un instrument foarte eficient în creșterea economică a fiecărui stat, dar, care, ca și orice altă proprietate, necesită protecție. Produsele intelectuale își pot îndeplini rolul de stimulente ale creativității și inovării doar într-un mediu în care drepturile de PI sunt respectate, iar sistemul de protecție oferă avantaje echitabile atât pentru creatorii, cât și pentru utilizatorii acestor produse, în scop final, pentru întreaga societate.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este unica autoritate responsabilă de acordarea protecției juridice obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) pe teritoriul Republicii Moldova. Este absolut firesc că promovarea valorilor sistemului de proprietate intelectuală şi sensibilizarea societăţii civile privind rolul PI în dezvoltarea economică și socio-culturală a țării noastre a fost și este o preocupare mereu actuală a AGEPI.

Astfel, instituția noastră organizează de sine stătător sau în comun cu diverse autorităţi ale administraţiei publice centrale, instituţii şi organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, universităţi și cu partenerii de dezvoltare multiple acțiuni de promovare a sistemului de PI, menite să sporească interesul societății pentru protecția rezultatelor muncii intelectuale, să contribuie la creșterea nivelului de cultură în domeniu și dezvoltarea respectului pentru proprietatea intelectuală. Printre acestea se numără seminare, mese rotunde, ateliere, expoziţii, campanii de informare, concursuri etc., iar publicul-țintă cuprinde autoritățile publice, instituțiile de cercetare, universitățile, instituţiile preuniversitare (școli, gimnazii, licee), mediul de afaceri, în special întreprinderile mici și mijlocii etc.

Voi menționa câteva dintre activitățile de promovare realizate de AGEPI pe parcursul anului 2018: Campania de sensibilizare a elevilor din instituțiile preuniversitare din țară „Stop Pirateria și Contrafacerea” și Campania „Studierea proprietății intelectuale poate fi captivantă”, desfășurate în comun cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării şi direcțiile raionale de învățământ; participarea în calitate de partener la Campania de informare și asistență pentru companii privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) „DCFTA INFO BUSINESS: Întreabă expertul” adresată antreprenorilor; cursurile de instruire privind aspectele practice în domeniul protecţiei PI pentru judecători, procurori, asistenții judiciari și grefierii în cadrul Programului de formare continuă al Institutului Național al Justiției (INJ); cursurile de instruire în domeniul indicațiilor geografice destinate producătorilor, dar și organelor de verificare şi control oficial etc.

În activitățile de promovare a domeniului dat se încadrează și serviciile informaționale prestate de AGEPI, care vin în susținerea utilizatorilor sistemului de PI: consultanță, prediagnoză a proprietății intelectuale la instituții și întreprinderi, selectarea şi furnizarea, la cerere, a informaţiilor analitice sau de sinteză pentru OPI, cercetări documentare a stadiului tehnicii etc.

Nu în ultimul rând, vreau să evidențiez și înlesnirile (reduceri sau chiar scutiri de plata tarifelor stabilite) de care beneficiază diverse categorii de solicitanți și titulari ai drepturilor de PI (persoane fizice, IMM, organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, elevi, studenți, persoane cu dizabilități etc.), care constituie un suport important pentru obţinerea protecţiei OPI.

Și viața impune acest interes sporit pentru PI prin faptul că parcurgem o eră a tehnologizării și a economiei bazate pe cunoaștere și inovare. În acest sens, merită atenție faptul că AGEPI oferă acces gratuit la bazele de date ale OPI create și gestionate de instituția noastră; la serviciul de depunere a cererilor de protecție a OPI în regim online (gratuit, 24/24 de ore). În același context se înscrie și oferirea accesului online, prin intermediul bazelor de date (BD) publice „Mărci” și „Desene și modele industriale” la deciziile emise referitor la cererile de înregistrare a acestora depuse prin procedura națională. Mai mult decât atât, ca să facem sistemul național de PI și mai vizibil, informația din aceste BD a fost integrată în BD „Global Brand Database” și „Global Designs Database” ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), precum și în BD „TMview” și „Design View” ale Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

Cea mai recentă realizare a instituției noastre este platforma de e-learning în materie de PI, care permite instruirea celor interesați de acest domeniu. Aceasta a fost deja lansată și este deschisă pentru toți doritorii.

T: Cum stăm la capitolul PI în RM?

L.B.: Interesul solicitanților pentru obținerea protecției OPI în Republica Moldova a fost în anul 2018 în creștere, mai ales în domeniul soiurilor de plante, mărcilor, obiectelor protejate de dreptul de autor. Astfel, în această perioadă au fost depuse în total 10634 de cereri de acordare a protecției obiectelor de proprietate intelectuală, cu o creștere de 3% în raport cu anul 2017, și au obținut protecție 9686 de OPI (față de 9106 de OPI în 2017). Cele mai solicitate obiecte de PI sunt în continuare mărcile. De asemenea, practic s-au dublat solicitările de validare a brevetelor europene. Toate acestea atestă o implicare tot mai amplă a OPI în sfera economică și totodată o creștere a interesului investitorilor străini în dezvoltarea afacerilor în țara noastră.

Deoarece suntem o țară mică, dar cu un potențial mare în producerea produselor cu calități deosebite în diferite zone geografice, în ultimul timp AGEPI a realizat, cu sprijinul Proiectului UE de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în RM”, implementarea căruia s-a încheiat în noiembrie 2018, mai multe activități axate pe promovarea intensă și consolidarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice (IG), denumirilor de origine (DO) și specialităților tradiționale garantate (STG). Prin acordarea de suport pentru solicitanți la înregistrarea IG și DO, în prezent sunt înregistrate 7 indicaţii geografice și 3 denumiri de origine autohtone, 8 dintre acestea au obținut protecție și în UE, iar pentru 2 au demarat procedurile de obținere a protecției.

T: Care sunt reușitele, dar și provocările din sistemului național al PI în perioada mandatului dvs.?

L.B.: Aici pot spune cu certitudine – doar datorită muncii dedicate și profesioniste a colectivului și colaborării cu partenerii noștri din țară și de peste hotare, am reușit să facem față mai multor provocări actuale în domeniu. Printre reușitele obținute țin să punctez:

– Reducerea termenelor de examinare și înregistrare a mărcilor, desenelor și modelelor industriale, ceea ce face sistemul de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală mai atrăgător.

– Implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, care definește obiectivele de dezvoltare ale sistemului național de PI, măsurile și acțiunile specifice pentru realizarea acestora. În anul 2018 a demarat a III-a (și ultima) etapă de implementarea Strategiei.

– Crearea, în cadrul AGEPI, a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuală, care asigură schimbul de informaţii dintre autorităţile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de PI.

– Negocierea și implementarea Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare.

– Asigurarea realizării angajamentelor asumate de țara noastră în domeniul proprietății intelectuale în baza Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte,  și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte. Acordul de asociere a integrat în sine prevederile Acordului prenotat. În baza acestora pe teritoriul Republicii Moldova sunt protejate 3739 de indicații geografice și denumiri de origine din UE.

– Implementarea în cadrul AGEPI a cerințelor Sistemului de Management al Calității și obtinerea certificatelor ISO 9001:2008 (2013) și ISO 9001:2015 (2017), Agenția fiind prima instituție publică din Republica Moldova certificată în noua versiune a standardului ISO, care este cea mai recunoscută certificare de management al calității, din întreaga lume.

– Elaborarea, cu suportul experților OMPI, a Studiului privind impactul industriilor creative asupra dezvoltării economiei naționale a Republicii Moldova (în perioada 2014-2015).

– Implementarea cu succes a două proiecte finanțate de Uniunea Europeană: Proiectul Twinning „Suport în implementarea şi realizarea drepturilor de PI în Republica Moldova” (2011-2012)și Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” (2016-2018).

– Participarea, în comun cu alți 10 parteneri din Republica Moldova și Uniunea Europeană,la implementarea Proiectului Tempus „Rețeaua de transfer Tehnologic – TecTNet”, finanțat de Uniunea Europeană (2014-2016), având ca obiectiv principal edificarea și dezvoltarea unui câmp inovațional viabil în cadrul universităților autohtone, prin crearea unei rețele de transfer tehnologic eficace.

– Crearea și punerea în aplicare a sistemului de validare a brevetelor europene, în temeiul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Europeană de Brevete. La sfârșitul anului 2018 numărul total de solicitări privind validarea brevetelor europene în Republica Moldova a atins numărul de 1985 de cereri.

– Lansarea serviciului web „Depunerea on-line a cererilor de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală” (2013). Până în prezent, au fost depuse on-line 6352 de diverse cereri.

Crearea platformei e-learningcare va permite încărcarea cursurilor specializate de instruire on-line în domeniul proprietății intelectuale (PI) pentru diverse categorii de utilizatori: elevi, studenți, profesori, cercetători, precum și pentru autorități publice cu responsabilități în aplicarea drepturilor de PI, mediul de afaceri și lansarea primului curs de instruire la distanță „Cum se protejează drepturile de proprietate intelectuală în Republica Moldova”.

Reorganizarea AGEPI din instituție publică aflată în subordinea Guvernului în autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului.

T: Cât de dificil este pentru o femeie să fie managerul unei instituții?

L.B.: Niciodată nu am fost bărbat. Sarcinile unui manager sunt aceleași, oricine ar deține această funcție, fie un bărbat, fie o femeie. Poate că strategia și tactica sunt diferite, dar realizările, rezultatele sunt aceleași. Faptul că sunt femeie îmi oferă mai multă putere pe lângă calitățile care sunt firești pentru o femeie, cum ar fi buna organizare, flexibilitatea, toleranța, empatia și dedicația.

Pe mine domeniul proprietății intelectuale m-a provocat să învăț ceva nou, să mă autodepășesc, să merg cu certitudine spre performanță, pentru că totul este posibil, doar trebuie să vrei cu adevărat.

Da, nu e deloc simplu din punctul de vedere al timpului alocat acestei funcții, al energiei și cunoașterii, dar este frumos când te simți promotorul progresului, când ești forța care pune în mișcare o echipă întreagă, iar la final vezi rezultate frumoase pentru beneficiarii sistemului de proprietate intelectuală, cât și performanțe la nivel de țară și nu numai.

T: Care sunt prioritățile în perioada următoare?

L.B.: În primul rând, ne propunem să asigurăm continuitatea realizărilor obținute până în prezent în ceea ce privește îmbunătățirea și armonizarea cadrului normativ în domeniul PI la evoluțiile internaționale.

În acest sens, ne propunem şi definitivarea proceselor legale ce ţin de protecţia indicaţiilor geografice, în special de procedurile de control şi certificare a produselor cu IG, la etapa de plasare a acestora pe piaţă.

De asemenea, vom acorda o atenţie deosebită ajustării activităţii instituţiei la prevederile legale ale reformei administraţiei publice, care are loc în prezent în cadrul Guvernului Republicii Moldova.

După aprobarea de către Guvern a cadrului normativ cu privire la Platforma informaţională în domeniul protecţiei drepturilor de PI, vom implementa sistemul informaţional de schimb de date între instituţiile şi autorităţile statului responsabile de protecţia şi asigurarea respectării drepturilor de PI: AGEPI, Serviciul Vamal, MAI, Procuratură, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței etc.

Ne vom focusa și pe dezvoltarea serviciilor de suport pentru afaceri în domeniul proprietății intelectuale, acordate IMM, în scopul ridicării nivelului de cunoaștere de către acestea privind potențialul intelectual deținut și instrumentele existente pentru valorificarea activelor intelectuale și transformarea acestora în valori comerciale, inclusiv prin participarea AGEPI la implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană „Valoarea Proprietății Intelectuale pentru IMM – VIP4SME” și „KnowING IPR”.

Pentru educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor de proprietate intelectuală, ne propunem continuarea Campaniei pentru elevi „Studierea proprietății intelectuale poate fi captivantă”.

Un eveniment de anvergură ce se încadrează în aceste priorități este cea de-a XVI-a ediție a Expoziției Internaționale Specializate (EIS) ,,INFOINVENT”, care va avea loc în perioada 20-23 noiembrie 2019 în incinta Centrului Internațional de Expoziții ,,MOLDEXPO” S.A. din Chișinău. În cadrul expoziției, va avea loc ediţia a IV-a a Conferinței Internaționale Inovaționale, precum și alte manifestări tehnico-științifice – seminare, mese rotunde, ateliere de lucru – dedicate rolului inovațiilor și a proprietății intelectuale în creșterea economică și bunăstare.

AGEPI îşi va continua misiunea de promovare a politicilor în domeniul proprietăţii intelectuale şi de eficientizare a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale prin susţinerea progresului tehnologic, încurajarea dezvoltării noilor tehnologii bazate pe inteligența artificială, stimularea creativităţii, inovaţiei, contribuind astfel la dezvoltarea economică, socială şi culturală a Republicii Moldova.

Cristina Pendea

Sondaj

  • Ce partid ar fi avantajat de eventuale alegeri parlamentare anticipate?

    View Results

    Loading ... Loading ...