[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Important29 Iunie 2022 11:15

Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare consolidate ale MADRM și MAIA

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 28 iunie curent, a examinat în cadrul ședinței online Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) încheiate la 31 decembrie 2021 și Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) încheiate la 31 decembrie 2021, informează TRIBUNA.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, până la restructurarea administrației publice centrale de specialitate, a fost autoritatea publică centrală, care în anul 2021 a asigurat realizarea politicii guvernamentale în diverse domenii.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a transmis patrimoniul gestionat către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, precum și Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării regionale, raportând la sfârșitul perioadei de gestiune soldul elementelor bilanțiere la valoarea 0. Totodată, pentru realizarea activităților planificate în anul 2021 au fost precizate resurse financiare pentru MADRM în sumă totală de 1247,03 mil. lei, fiind executate 1358,86 mil. lei, astfel fiind înregistrat un indicator de supra executare de 100,8%, fapt datorat repartizării necorespunzătoare a alocațiilor la partea de venituri.

În context, Curtea de Conturi a emis opinia cu rezerve asupra rapoartelor financiare ale MADRM, care sub toate aspectele semnificative, cu unele excepții, oferă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Aspectele care au stat la baza opiniei pentru MADRM au afectat și opinia pentru MAIA, succesorul de drepturi și obligații

În anul 2021, MAIA și instituțiile din subordine au gestionat resurse în valoare de 845,8 mil. lei, cheltuieli și active nefinanciare în valoare de 893,6 mil. lei, nivelul de realizare al veniturilor fiind de 81,25%, al cheltuielilor și activelor nefinanciare – 83,26 %.

Totodată, conform datelor bilanțului contabil, în anul 2021, patrimoniul administrat de către MAIA a avut o valoare totală de 1229,3 miliarde lei.

Opinia cu rezerve a fost emisă în baza următoarelor deficiențe:

 • neexcluderea din evidența contabilă a cotelor-părți în capitalul social a 2 întreprinderi de stat amplasate peste hotare în valoare de 25,7 mil. lei,  precum și a valorii cotei sociale a unei întreprinderi de stat, în mărime de 20,5 mil. lei, care a fost lichidată și radiată din Registrul de stat al unităților de drept în anul 2021;
 • transmiterea neregulamentară, cu titlu gratuit, colegiilor și centrelor de excelență, care au trecut la autogestiune în rezultatul  reformei din anul 2018,  a cotei-părți în valoare de 247,5 mil. lei,  formată din bunurile imobile proprietate publică;
 • auditul a fost limitat în obținerea unei asigurări rezonabile privind fidelitatea și veridicitatea valorii raportate a componenței capitalului social în întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni în valoare de 579,58 mil. lei

De asemenea, auditul a remarcat deficiențe la capitolul „Terenuri”:

 • Ministerul nu a evaluat și nu a contabilizat valoarea a 31 de loturi de teren, cu suprafața de 698,16 ha în mărime de 112,84 mil. lei;
 • înregistrarea neregulamentară în evidența contabilă a valorii a 57 de loturi de teren, cu suprafața totală de 1669,3 ha, deși acestea aparțin persoanelor terțe;
 • nu au fost aplicate prevederile regulamentare, fiind admise contabilizarea a 9 loturi de teren cu suprafața de 1668,73 ha în valoare de 57,13 mil. lei, primite în comodat de la Agenția Proprietății Publice.

Auditul a scos în evidență și alte carențe admise ca urmare a neaplicării regulilor generale de înregistrare în evidența contabilă, dar care nu au afectat rapoartele financiare ale Ministerului. Astfel, MAIA a continuat menținerea în evidența contabilă a bunurilor imobile demolate ale bazei de odihnă „Selecția”, amplasate în Ucraina.

Curtea de Conturi a evidențiat și alte carențe care, deși nu au impact financiar și nu au influențat opinia de audit, implică neconformitatea activității de înregistrare și administrare a patrimoniului public cu legile și reglementările relevante:

 • neînregistrarea a drepturilor patrimoniale asupra 341 de bunuri imobile în valoare de 49,6 mil. lei;
 • existența unui număr semnificativ de zile de concediu anual nefolosite de către angajați (9613 de zile), ceea ce ar impune obligații legale față de personalul încadrat, contribuind la apariția unor angajamente financiare în exercițiile financiare viitoare;
 • Institutul de Fitotehnie Porumbeni acumulează venituri din prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și evacuare a apelor uzate, nedeținând autorizația de captare a apei pentru folosirea specială și fără a avea tarifele aprobate în modul corespunzător;
 • menținerea, în continuare, a statutului dublu atribuit Oficiului Național al Viei și Vinului, care, conform statutului propriu este instituție publică la autogestiune, dar i-a fost atribuit și codul de executor de buget;
 • mecanismele aplicate de către Agenția Proprietății Publice de transmitere a dreptului de administrare a terenurilor proprietate publică către autoritățile publice centrale, determină evidența contabilă defectuoasă a activelor statului și prezența unui risc sporit de denaturare semnificativă a valorii terenurilor proprietate publică; auditul remarcă necesitatea completării Planului de Conturi pentru instituțiile bugetare cu un cont nou, destinat bunurilor primite în gestiune.

Curtea de Conturi consideră că, probele de audit obținute și expuse în proiectul Raportului de audit sunt  suficiente și adecvate pentru a servi drept bază pentru opinia de audit, determinată de efectul denaturărilor semnificative, precum că, cu excepția efectelor unor aspecte, rapoartele financiare consolidate ale MAIA, încheiate la 31.12.2021, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Sondaj

 • Ce credeți că trebuie să facă guvernarea cu referire la tariful la gaz?

  View Results

  Loading ... Loading ...