[ X ]
[ X ]
Important14 August 2021 09:00

(INTERVIU) Ghenadie Țepordei: Am optat pentru transparenţă şi buna administrare a proprietăţii publice

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, ex-directorul general al Agenției Proprietății Publice, Ghenadie Țepordei s-a referit la aspecte ce ţin de activitatea sa în această funcţie, la ce ar trebui să facă Agenţia în continuare, dar şi la planurile sale de viitor.     

T: Ați venit la Agenția Proprietății Publice în 2020, într-o perioadă incertă, când Republica Moldova trecea printr-o încercare dificilă – pandemia, ale cărei consecințe continuă să fie simțite și astăzi. Cum apreciați activitatea Dvs. în calitate de director general și care au fost rezultatele înregistrate de către Agenție în această perioadă?

Gh.Ţ.: Într-adevăr, anul 2020 a fost un an dificil pentru întreaga țară, situația pandemică influențând toate ramurile economiei naționale. A avut de suferit întreaga societate. Este evident faptul că întreprinderile, a căror activitate a fost influențată de situația economică generală din țară și de relațiile interstatale, au avut de suferit mai mult, devenind mai vulnerabile. Dar, împreună cu echipa Agenția Proprietății Publice, am fost indentificat soluțiile optime pentru continuarea activității, Agenția monitorizând și acordând asistența necesară entităților din subordine, implementând politica statului în domeniile încredințate.

Este îmbucurător faptul că, în acele condiții dificile, un șir de entități publice au reușit să depășească dificultățile cu care s-au confruntat, în final înregistrând rezultatele scontate cu majorarea profitului net, acoperirea pierderilor din perioada precedentă sau asigurând un echilibru sigur în activitatea economico-financiară desfășurată.

Astfel, conform datelor generalizate pentru perioada de activitate 2020, suma defalcărilor de la profitul net al întreprinderilor de stat în bugetul de stat a constituit 47678,85 mii lei.

În aceeași perioadă, suma dividendelor primite de la cota parte a proprietății publice în societățile comerciale în bugetul de stat a constituit 57149,47 mii lei.

Contribuția cea mai importantă la formarea profitului net cumulativ a întreprinderilor de stat în 2020 le-au avut Î.S. „Nodul Hidroenergetic ,,Costești”, Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, Î.S. ,,Radiocomunicații” etc.

Din totalul societăților comerciale, aș remarca 5 care au finalizat anul de gestiune cu profit net în sumă de 248,46 mil. lei, fiind în creștere cu 303,50 mil. lei față de anul 2019: S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”, S.A. ,,Moldtelecom”, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri-Ialoveni”, S.A. ,,Uzina de Tractoare „Tracom”.

Rezultatele care demonstrează eficiența și un management profesionist au fost apreciate și în cadrul celui mai important eveniment al businessului autohton ,,Gala Businessului Moldovenesc”. Societățile comerciale cu capital public ,,Cricova”, ,,Termoelectrica”, ,,Moldtelecom”, ,,Franzeluța” s-au ales cu înalte distincții în cadrul concursurilor „Marca comercială a anului 2020” și „Premiul pentru realizări în domeniul calității”.

Întru asigurarea integrității și folosirii eficiente a bunurilor întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu cotă majoritară de stat, Agenția a asigurat elaborarea și promovarea, cu ulterioara aprobare de către Guvern, a unui șir de acte normative.

Am optat pentru transparență în activitatea întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public. Și, drept rezultat, la capitolul bune practici și demonstrarea transparenței în activitate, mai multe întreprinderi din subordinea Agenției Proprietății Publice au fost nominalizate în Clasamentul de transparență decizională și financiară a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova în anul 2020, făcut public de către Institutul pentru Dezvoltare Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. Astfel, în acest sens aș menționa entitățile: Î.S. „MoldATSA”, S.A. „Energocom”, S.A. ,,Tracom”, Î.S. ,,Portul Fluvial Ungheni”, Î.S. ,,Manejul de atletică ușoară” etc.

Pe parcursul anului 2020, Agenția a efectuat analiza activității economico-financiare a entităților administrate. Totodată, s-a efectuat analiza procesului de achiziționare a bunurilor și serviciilor, procedura de selectarea operatorilor de la care au fost achiziționate bunurile și serviciile. Astfel, în rezultatul analizei, s-a efectuat evaluarea eficienței activității și administrării pe perioada anilor 2018-2019 a 9 entități și, în rezultat au fost înaintate propunerile privind sancționarea conducătorilor entităților respective.

T: Nu v-ați referit la proprietățile Republicii Moldova aflate în Ucraina, care       s-au aflat în atenția mass-media în ultima perioadă.

Gh.Ţ.: Situația celor 26 de obiecte, amplasate pe teritoriul Ucrainei, nu a fost uitată și continuă să fie monitorizată. Acestea au fost administrate/gestionate direct de autoritățile publice centrale de specialitate sau indirect prin intermediul întreprinderilor de stat subordonate acestora sau deținute în gestiunea economică de către societățile pe acțiuni integral sau parțial privatizate. O parte din aceste proprietăți au fost preluate în administrarea Agenției Proprietății Publice, ca urmare a determinării acesteia ca fondator al entităților respective în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 806/2018.

În contextul dat, reiterez faptul că Agenția Proprietății Publice întreprinde toate măsurile pentru protejarea proprietăților Republicii Moldova aflate în Ucraina. Drept rezultat, în anul 2020, Moldova nu a pierdut nici o proprietate aflată în Ucraina și a reușit revendicarea dreptului asupra unor proprietăți cum ar fi: Î.S. ,,Cariera de piatră concasată din granit” din Pervomaisc și Î.S. ,,Cariera de pietriș și nisip din Cernăuți”.

T: Societatea are mari așteptări ce țin de parteneriatele public-private. Ce se întâmplă în acest domeniu și pe cât de eficiente sunt aceste parteneriate?

Gh.Ţ.: Deseori se recurge la implementarea unui parteneriat public-privat întru îmbunătățirea situației unor entități, în scopul anticipării falimentării sau ca opțiune de modernizare și diversificare a serviciilor acestora.

Astfel, am fost insistenți și am activizat comisiile de monitorizare continuă a activității partenerilor, precum și am pus accent pe responsabilizarea acestora în executarea obligațiunilor  contractuale. În acest scop, pe parcursul anului 2020, a fost elaborat și proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative care prevedea modernizarea instituției parteneriatului public-privat în Republica Moldova, excluderea lacunelor legislative în domeniul parteneriatului public-privat și a reglementărilor cu sens echivoc, disciplinarea partenerilor publici și privați în procesul de atribuire și implementare a unui parteneriat public-privat etc.

În perioada de referință a fost monitorizată derularea a 45 contracte de parteneriat public-privat și concesiune, inclusiv 15 contracte la nivel central.

Agenția monitorizează contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestuia, nr. 4/03 din 30.08.2013 și întreprinde  toate măsurile prevăzute de contract și legislație în vederea apărării și revendicării aeroportului. La începutul anului curent s-a desfășurat ședința Comisiei de monitorizare, în cadrul căreia au fost examinate chestiuni ce țin de verificările efectuate de către Agenția Supraveghere Tehnică, aspecte referitoare la prezentarea bazei de cost a taxelor aeroportuare colectate de către SRL ,,Avia Invest”, etc.

Tot la acest subiect, aș reaminti faptul că, la data de 8 iulie 2020, Agenția a declarat Notificarea de  rezoluțiune a  Contractului de concesiune încheiat cu S.R.L. „Avia Invest” pentru neexecutarea de către ultima a obligațiilor contractuale, solicitând restituirea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” şi a terenului aferent.

Asociatul a înaintat către Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerţ din Stockholm (Regatul Suediei) un demers cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare provizorii, iar prin hotărârea din 2 august 2020 arbitrul de urgență a admis pretenţiile Komaksavia Airport Invest Ltd și a dispus suspendarea executării rezoluțiunii contractului de concesiune.

Hotărârea arbitrului de urgență din 2 august 2020 prin care s-a dispus suspendarea executării rezoluțiunii contractului de concesiune a fost contestată de către Agenție, iar prin decizia Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm (Regatul Suediei) din 22 martie 2021 măsurile de asigurare privind suspendarea rezoluțiunii au fost ridicate. Totodată, SRL ,,Avia Invest” a contestat notificarea de rezoluțiune a contractului de concesiune, care la moment se află în proces de examinare în instanța de judecată.

În vederea monitorizării Contractului de parteneriat public-privat privind modernizarea și eficientizarea activității Î.S. ,,Gările și Stațiile Auto” nr. 4/03 din 17.12.2018, reiterez constituirea garanției de bună execuție.

În contextul dat, aș dori să dau asigurări, că este monitorizată respectarea obligațiilor contractuale de către partenerul privat în cazul Contractului de parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice nr. 1/09 și nr. 2/09 din 23.04.2018.

În aceeași ordine de idei, aș remarca că în primele 6 luni ale anului 2021, în bugetul de stat au fost achitate mijloace financiare din contractele de parteneriat public-privat și concesiuni semnate de către Agenția Proprietății Publice – 2 redevențe în valoare de 3 168 188,00 lei și 5 484 938,00 lei.

T: Deseori procesul de privatizare a proprietății publice este văzut ca ceva negativ. Pe cât de necesar este acesta și cum ați caracteriza situația vizavi de deetatizarea bunurilor care aparțin statului?

Gh.Ţ.: Deetatizarea bunurilor proprietate publică a statului și monitorizarea post-privatizare reprezintă unul dintre domeniile de activitate ale Agenției, care, deseori, este interpretat greșit. Bunurile proprietate de stat se expun la privatizare în corespundere cu prevederile Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice şi ale Hotărârii Guvernului nr.945/2007.

În anul 2020, spre exemplu, Agenția a optat pentru privatizarea prin expunere la licitații cu strigare, care poate fi numită cea mai transparentă metodă, fiind remarcat interesul vădit de participare la licitații a mai multor participanți.

Astfel, pe parcursul anului precedent, au fost organizate și desfășurate 4 licitații cu strigare, 1 concurs comercial, 3 runde de licitații pe piața reglementată a Bursei de Valori, în cadrul cărora au fost scoase la vânzare 51 bunuri proprietate publică de stat supuse privatizării, majoritatea fiind expuse repetat. În rezultatul licitațiilor cu strigare, valoarea totală a bunurilor adjudecate în cadrul licitațiilor cu strigare a fost de peste 420 mil. lei, ceea ce constituie circa 60% din sarcina bugetară stabilită. Apropo, valoarea totală inițială de expunere a bunurilor adjudecate a constituit 344 mil. lei. În cadrul desfășurării licitațiilor, valoarea totală a bunurilor adjudecate s-a majorat cu circa 76 mil. lei.

Întru realizarea sarcinii bugetare de 700 mil. lei, stabilite de Legea bugetului pentru anul 2021, Agenția Proprietății Publice a asigurat continuarea îndeplinirii în mod eficient și transparent a atribuțiilor sale în domeniul deetatizării bunurilor proprietate publică și în anul curent. Astfel, pe parcursul primului semestru din 2021, au fost organizate 2 runde de licitații pe piața reglementată a Bursei de Valori, o licitație cu strigare și o licitație cu reducere, în cadrul cărora au fost expuse 36 bunuri proprietate publică de stat supuse privatizării (majoritatea repetat), inclusiv: 15 pachete de acțiuni la licitații pe piața financiară a Bursei de Valori, 18 bunuri la licitație cu strigare și 3 bunuri la licitație cu reducere.

În cadrul licitației cu strigare desfășurată la 30 iunie 2021 au fost adjudecate 4 bunuri, astfel, în primele 6 luni ale anului 2021, în bugetul de stat au fost achitate mijloace financiare în sumă de 91 176,4 mii lei.

T: Atestăm un şir de realizări ale Dvs. pe parcursul unui an și jumătate activând în funcția de director general al Agenției Proprietății Publice. Dar, în opinia Dvs., care ar fi prioritățile Agenției pentru următoarea perioadă?

Gh.Ţ.: Consider că este imperios necesar să se țină cont în activitate de asigurarea drepturilor și intereselor patrimoniale ale statului.

Ar fi necesar să fie continuată procedura de promovare a proiectelor de acte normative în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, ce vizează reorganizarea întreprinderilor de stat în alte forme juridice de organizare prevăzute de legislație.

Lansarea unui proces amplu de consultare interministerială, cu implicarea comunității academice şi societății civile, cu scopul evaluării rolului entităților economice cu cotă de stat în sistemul economic şi oportunitatea menţinerii acestora în proprietatea statului.

Optarea pentru dezvoltarea activității entităților cu cotă de stat prin iniţierea unor genuri noi de activitate, ce derivă din activitatea de bază, din structura şi calitatea tehnologică a activelor deținute de acestea, de asemenea, este necesară pentru înregistrarea unor rezultate.

Întru realizarea sarcinii bugetare de 700 mil. lei, stabilite de Legea bugetului pentru anul 2021, e cert să fie asigurată continuarea îndeplinirii în mod eficient și transparent a atribuțiilor Agenției în domeniul deetatizării bunurilor proprietate publică.

Și, nu în ultimul rând, aș reitera necesitatea asigurării transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, care a constituit unul dintre obiectivele principale respectate în activitatea Agenției. Evident, în acest sens trebuie să existe o continuitate.

T: Agenția Proprietății Publice a fost o etapă importantă în activitatea Dvs. profesională. Dar care vor fi preocupările Dvs. pentru viitorul apropiat?

Gh.Ţ.: Într-adevăr, activitatea în cadrul Agenției a fost o provocare nouă, o etapă importantă, ce a presupus implicare și activitate asiduă în scopul înregistrării rezultatelor scontate întru asigurarea implementării politicii statului în domeniul administrării și deetatizării proprietății publice prin consolidarea, protecția și valorificarea proprietății publice.

Dar, astăzi, pot spune cu certitudine că urmează o altă etapă în activitatea mea profesională, în care experiența acumulată va fi utilă. E cert că voi reveni la activitatea anterioară, în profesia de avocat, care, implică corectitudine şi responsabilitate.

 

Cristina Gurez

 

Alte știri la rubrica

Sondaj

  • Ce așteptați cel mai mult în 2021?

    View Results

    Loading ... Loading ...