[ X ]
[ X ]
Important4 Decembrie 2020 10:55

CCRM a examinat rapoartele financiare și conformitatea gestionării patrimoniului public ale UAT orașul Sîngerei

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 3 decembrie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale (UAT) orașul Sîngerei încheiate la 31.12.2019 și Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Sîngerei pentru anul 2019, informează TRIBUNA cu referire la un comunicat de presă.

Orașul Sîngerei este o unitate administrativ teritorială de nivelul I, în subordinea administrativă a căreia se află satul Vrănești și cuprinde o suprafață totală a terenurilor de 8285,25 ha2 și dispune de o populație de circa 12,7 mii locuitori. Din bugetul local sunt finanțate 12 entități cu un efectiv de personal de 198,1 unități. De asemenea, UAT Sîngerei este fondatorul a 4 întreprinderi municipale (ÎM): „Apă Canal Sîngerei”; „Termogrup Servicii”; „Piața Comercială Sîngerei” și Direcția de producție a Gospodăriei Comunal locative Sîngerei”.

În opinia echipei de audit, rapoartele financiare ale UAT Sîngerei, cu unele excepții prezentate în continuare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, fiind emisă opinia cu rezerve.

Opinia cu rezerve a fost determinată de efectul denaturărilor, care țin de:

 • diminuarea valorii contului 371 „Terenuri” cu cel puțin 597702,9 mii lei, ca rezultat al neincluderii și neraportării în evidența contabilă a terenurilor proprietate publică cu suprafața de circa 2404,41 ha (583,4 mil. lei) și a neajustării valorii a 12,46 ha terenuri contabilizate, potrivit modificărilor la prevederile legale prin care este reglementată formarea valorii terenurilor proprietate publică (14306,2 mii lei);
 • diminuarea contului 313 „Instalații de transmisie” cu suma de 16,0 mil. lei, determinată de nerecunoașterea și necontabilizarea conformă a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare în sumă de 10,6 mil. lei, precum și de necapitalizarea investițiilor reflectate la contul 319230 „Instalații de transmisie în curs de execuție” rețele de apă și canalizare, proiecte și alte conexiuni în valoare de 5,4 mil. lei;
 • diminuarea contului 312 „Construcții speciale” cu 4,5 mil. lei, exprimată prin necontabilizarea clădirilor speciale (cazangerii, garduri, construcții speciale etc.) din gestiunea întreprinderilor municipale, inclusiv ÎM „Apă Canal”- 4,2 mil. lei; ÎM „Piața Comercială” – 0,2 mil. lei; ÎM „Gospodăria Locativ Comunală și Drumuri” – 0,05 mil. lei;
 • neevaluarea și necontabilizarea rețelei de gazoduct (cu lungimea de 430,4 m), care în anii 2008 -2010 au fost transmise de către Primăria or. Sîngerei la deservire tehnică la ÎCS „Gaz-Sîngerei” SRL, primăria nedispunând de informații privind valoarea acestor rețele;

Deficiențele constatate în cadrul auditului au dus la diminuarea grupului de conturi 72 „Rezultat financiar al instituției bugetare” cu 604516,2 mii lei.

Analiza procesului de prognozare a veniturilor bugetare denotă că, pentru anul 2019 veniturile UAT Sîngerei au fost aprobate în lipsa unor date concludente privind baza de impozitare, în unele cazuri această situație condiționând subestimări a proiecțiilor bugetar-fiscale. În acest sens se relevă următoarele:

 • Valoarea impozitelor pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice și persoanelor juridice au fost inițial aprobate în sumă de 983,20 mii lei și executate în sumă de 1004,9 mii lei
 • Valoarea impozitelor funciare a fost aprobată și precizată în sumă de 514,9 mii lei, executarea de casă a constituit 473,5 mii lei sau cu 39,6 mii lei mai puțin față de planul precizat

La capitolul achiziții publice s-au depistat abateri de la cadrul regulator. Astfel, în anul 2019, Primăria or. Sîngerei a încheiat 93 contracte de achiziții publice, dintre care: 18 contracte au fost încheiate ca urmare a desfășurării a 2 licitații publice, 1 contract cu negocieri fără publicare, și 74 contracte de valoare mică. În rezultat misiunea de audit a scos în evidență mai multe devieri normative:

 • Contrar prevederilor pct. 18 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016, Primăria orașului Sîngerei nu a asigurat publicarea pe pagina sa web, a Planului anual de achiziții publice pentru anul 2019
 • Contrar prevederilor pct. 15 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148 din 22.02.2008, autoritatea contractantă nu dispune de probe relevante la aspectul confirmării acțiunilor de selectare a operatorului economic în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de valoare mică, cu respectarea cumulativă a cerințelor obligatorii. Acest fapt a cauzat limitarea implementării în practică a principiilor de achiziții publice și determinării ofertei operatorului economic ca cea mai avantajoasă din punct de vedere economic ce nu trebuie să depășească prețurile medii pe piață la momentul atribuirii contractului de achiziție publică
 • S-a admis divizarea achizițiilor în 4 cazuri prin semnarea a 17 contracte în valoare totală de 2,936 mil. lei

Autoritățile administrației publice locale (AAPL) ale orașului Sîngerei nu au înregistrat în modul corespunzător patrimoniul public, astfel:

 • Proprietarii de bunuri imobile și alți titulari de drepturi patrimoniale urmează să înregistreze bunurile imobile și drepturile asupra lor la organul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate se află bunul imobil
 • Analiza datelor din Registrul bunurilor imobile (RBI) denotă că, din totalul de 2416 ha, terenuri proprietate publică locală, sunt înregistrate drepturile doar asupra a 250,94 ha, sau 10,38%, dintre care doar 62,05 ha (sau 2,57 %) au fost supuse evaluării de către Oficiul Cadastral Teritorial (OCT) Sîngerei

Lipsa sistemului de control intern managerial la nivel de primărie, colaborarea insuficientă cu structurile Serviciului Fiscal de Stat și a Agenției Servicii Publice, precum și aplicarea incorectă a prevederilor normative au determinat carențe în estimarea și planificarea oportună și corectă a veniturilor și cheltuielilor bugetare, înregistrarea și administrarea corectă a patrimoniului, corectitudinea cheltuielilor efectuate și corectitudinea procedurilor aplicate de către AAPL Sîngerei.

 

Cristina Gurez

Sondaj

 • Ce așteptări aveți de la Președintele RM?

  View Results

  Loading ... Loading ...