[ X ]
[ X ]
[ X ]
Știri13 Decembrie 2019 11:45

Auditul situațiilor financiare ale Agenției Servicii Publice

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 12 decembrie curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale Instituției Publice ”Agenția Servicii Publice” (ASP) încheiate la 31 decembrie 2018, informează TRIBUNA. 

Scopul misiunii de audit a fost de a verifica sub toate aspectele semnificative dacă situațiile financiare ale Agenției Servicii Publice încheiate la 31 decembrie 2018, prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și în ansamblul lor nu conțin denaturări semnificative datorate fraudei sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.

Agenția Servicii Publice a fost creată ca urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr. 314 din 22.05.2017 cu privire la constituirea Agenției Servicii Publice. Prin hotărârea în cauză s-a dispus reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru” în Agenția Servicii Publice și absorbirea de către agenție a:

 • Întreprinderii de Stat „Camera Înregistrării de Stat”;
 • Întreprinderii de Stat „Cadastru”;
 • autorității administrative din subordinea Ministerului Justiției „Serviciul Stare Civilă”;
 • autorității administrative din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii „Camera de Licențiere”.

Drepturile și obligațiile persoanelor juridice absorbite, precum și funcțiile exercitate și serviciile prestate de acestea au trecut integral la persoana juridică – Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”.

Patrimoniul gestionat de ASP, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit 1,1 mld. lei la finele anului 2018.

Informațiile cu privire la valoarea de bilanț a terenurilor aferente construcțiilor, precum și, concomitent, a altor datorii pe termen lung, raportate la sfârșitul perioadei de gestiune au fost denaturate cu cca 8,5 mil. lei (valoare estimată de audit), din cauza:

 1. nereflectării în bilanțul contabil a 10 terenuri cu suprafața totală de 3.3730 ha;
 2. ținerii în evidența contabilă, doar cantitativ, a 3 terenuri cu suprafața totală de 0.4456 ha;
 3. subevaluării a 19 terenuri cu suprafața totală de 3.8441 ha;
 4. nemajorării valorii unui teren de 0.48 ha.

Soldul altor datorii pe termen lung a fost denaturat, de asemenea, și din cauza:

 1. neexcluderii din evidența contabilă a 3 terenuri cu suprafața de 1,0926 ha, în valoare totală de 94,5 mii lei, transmise în gestiune altor entități;
 2. clasificării și contabilizarea necorespunzătoare la conturile datoriilor comerciale, a unor alte datorii pe termen lung în sumă totală de 178,2 mii lei.

Informațiile aferente cheltuielilor de personal privind remunerarea muncii au fost majorate nejustificat, dat fiind calcularea și achitarea unor premii pentru misiuni speciale, în valoare totală de 7,1 mil. lei, precum și pentru unele sarcini de importanță majoră, în sumă totală de 1,4 mil. lei, în lipsa evaluărilor și documentărilor corespunzătoare a acestora cu privire la aportul fiecărui angajat pentru eficientizarea activității ASP.

Rezultatele inventarierii nu au contribuit pe măsură la stabilirea situației reale patrimoniale ale ASP. Astfel, suplimentar la cele menționate anterior, s-a constatat:

 • necorespunderea evidenței analitice a clădirilor și încăperilor gestionate cu informațiile aferente acestora din Registrul bunurilor imobile;
 • neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra unui bun imobil primit în gestiune economică;
 • înregistrarea neregulamentară a drepturilor de proprietate asupra a 12 bunuri imobile ce nu aparțin ASP. Acestea au fost transmise în gestiune ASP prin contracte de comodat, iar înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra acestora s-a efectuat eronat în baza unui act de predare-primire, precum și a unui ordin al ministrului dezvoltării informaționale.
 • neconfirmarea inventarierii unor datorii comerciale în sumă totală de 5,8 mil. lei;
 • nerecunoașterea și neconfirmarea corespunzătoare a unor avansuri acordate în sumă totală de 26.7 mii lei și a unor creanțe comerciale în valoare de 1528,3 mii lei;
 • unele creanțe în sumă totală de 233,5 mii lei nu prezintă obligații reale ale persoanelor prezentate în evidența analitică.

Cu referință la siguranța activelor, s-a constatat că procesul de creare și dotare a centrelor multifuncționale a format un volum de mijloace fixe, sub formă de tehnică de calcul, mobilier, cazane, aparate de aer condiționat, etc., în valoare totală de cca 16,3 mil. lei, care nu se utilizează și nu produc beneficii economice. Deși, comisia de inventariere a listat aceste bunuri, nu a luat anumite decizii cu privire la casarea și realizarea, transmiterea în gestiune altor beneficiari a acestora, sporind în așa mod cheltuielile și riscurile de siguranță a acestor active.

Abordând în complex constatările auditului public extern, amenințările și indicii ce pot pune la îndoială capacitatea ASP de a-și continua activitatea s-au determinat următoarele situații generatoare de discontinuități:

 • implicarea ASP în litigii, în calitate de pârât, pentru care aceasta riscă să plătească cca 44,3 mil. lei;
 • acordarea unor servicii cu titlul gratuit sau la preț redus pentru unele categorii de beneficiari fără o determinare a surselor de finanțare sau acoperire a costurilor suportate. Este de menționat că, doar în anul 2018, cheltuielile aferente serviciilor prestate gratuit sau la preț redus au constituit 146,1 mil. lei;
 • compromiterea unor avansuri acordate în sumă totală de 276,7 mii lei;
 • compromiterea unor creanțe comerciale în sumă totală de 1,5 mil. lei;
 • compromiterea unor investiții financiare pe termen lung în părți afiliate în sumă totală de 25,4 mil. lei;
 • acumularea a cca 100,7 mii zile de concediu nefolosite, de către angajați, ceea ce impune angajamente viitoare în sumă totală de 30,2 mil. lei;
 • înghețarea a cca 11,3 mil. lei în materiale fără mișcare sau cu mișcare lentă;
 • înghețarea, blocarea a cca 1,3 mil. lei în imobilizări corporale, care nu se utilizează și nu produc beneficii economice;
 • compromiterea lichidității ASP și, ca urmare imposibilitatea de a achita datoriile curente doar din mobilizarea tuturor activelor circulante, fiind necesare atragerea în acest scop a activelor imobilizate și/sau a altor resurse din exterior de cca 94,1 mil.lei.

Cât privește implementarea recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi acestea au fost realizate la un nivel de 87%.

Cu toate că pe parcursul misiunii de audit s-au întreprins unele acțiuni de remediere a lacunelor identificate, totuși, rămân unele aspecte, care necesită a fi abordate de management în perioada ce urmează, pentru a controla riscurile de denaturare a situațiilor financiare.

Cristina Pendea 

Sondaj

 • Ce partid ar fi avantajat de eventuale alegeri parlamentare anticipate?

  View Results

  Loading ... Loading ...