[ X ]
Știri13 Iunie 2018 14:21

Auditul situațiilor financiare ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestate

Situațiile financiare ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestate (CNAA), întocmite pentru anul bugetar 2017 au fost subiectul proiectului Raportului examinat în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi.

Se denotă că, sistemul de management financiar şi control nu este funcțional, iar Consiliul nu a întreprins nici o acțiune în vederea implementării acestuia, nefiind prezentată nici Declarația de bună guvernare pentru anul 2017. Astfel, nu a fost creat Grupul de lucru responsabil de implementarea acestui sistem, nu au fost aprobate Planul de acțiuni privind implementarea sistemului și nici Registrul riscurilor.

Spre exemplu, în anul 2016, în baza unui contract de achiziții în valoare de 190,0 mii lei, Consiliul a achiziționat servicii de creare a Sistemului Informatic Integrat, inclusiv crearea unei pagini web noi, dar până în prezent este utilizată pagina web creată în anul 2006. Prestatorul, conform clauzelor contractuale este obligat să presteze serviciile conform Caietului de sarcini elaborat în baza Specificației, să prezinte documente, elaborate în cadrul Proiectului, care să corespundă specificațiilor temporare și de conținut. Echipa de audit a constatat lipsa unor documente importante, cum ar fi: planul de management al proiectului, planul calendaristic de realizare a proiectului, oferta tehnică, instrucțiunea de exploatare, instrucțiunea administratorului, procesul verbal de testare, actul de primire-predare în exploatare experimentală, actul de finisare a elaborării, actul de primire în exploatare, propunerile de modificare, concepția de mentenanță, lista funcțiilor sistemului software, etc.

Potrivit prevederilor, transferul urma efectuat în baza Actului de acceptanță a șablonului, aprobat de ambele părți. Consiliul nu a respectat prevederile contractuale, transferul mijloacelor bănești a fost efectuat în baza facturii fiscale, emisă cu 9 luni înainte de aprobarea acestui Act. La momentul emiterii facturii fiscale serviciile nu au fost prestate integral, iar sistemul informațional nu este funcțional.

O altă carență, depistată în cadrul misiunii de audit este nefundamentarea casării mijloacelor fixe în valoare totală de 141,0 mii lei. Altfel, documentele care au stat la baza casării mijloacelor fixe nu conțin mențiuni privind starea bunurilor, ca temei pentru casarea acestora fiind invocat faptul că uzura lor constituie 100%.

De asemenea au fost atestate un șir de alte iregularități, cum ar fi:

  • prezentarea neveridică și incompletă a informației privind uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale;
  • raportarea neveridică a stocului formularelor cu regim special deținute de entitate (diplome, atestate şi certificate de acreditare);
  • diminuarea bazei de calcul a indemnizațiilor privind incapacitatea temporară de muncă, fapt care a generat reflectarea neveridică a valorii indemnizațiilor achitate pentru incapacitatea temporară de muncă pentru angajații Consiliului;
  • contabilizarea neregulamentară a veniturilor încasate de către Consiliu, ca urmare a fost denaturată informația inclusă în situațiile financiare.
  • managementul defectuos a generat numeroase abateri de la cadrul regulator aferent procedurilor de achiziții publice.

Cristina Pendea 

Sondaj

  • Ce aşteptări prioritare aveţi de la noul Parlament?

    View Results

    Loading ... Loading ...