[ X ]
Important18 Februarie 2018 12:00

(INTERVIU) Veaceslav Untilă: CCRM joacă un rol primordial în identificarea abaterilor și neregulilor, precum și a carențelor de sistem

Interviu cu Veaceslav Untilă, Preşedintele Curţii de Conturi a Republicii Moldova

D-le Untilă, ştim că instituţia pe care o conduceţi a elaborat un raport anual, aşa cum prevede legislaţia. Ce conţine el?   

Am prezentat acest raport şi Parlamentului, el conţine atât acţiunile întreprinse de noi timp de un an, cât şi concluziile şi recomandările noastre pentru o mai bună gestiune a banului public. Astfel, în perioada raportată, în limita unor resurse umane insuficiente şi motivate necorespunzător, am reuşit să realizăm 26 misiuni de audit cu constatări bine întemeiate şi obiective aferente celor mai acute probleme economice şi sociale.

Pe parcursul misiunilor de audit, în urma colaborării dintre echipele de audit şi entităţile auditate, au fost rectificate un şir de deficienţe. Totodată, în vederea înlăturării neregulilor pentru care sunt necesare resurse umane şi financiare suplimentare, am remis 1239 de recomandări către 314 destinatari. Am menţionat şi în Parlament că astfel activitatea noastră se face utilă pentru diferiţi beneficiari: Legislativ, Executiv, organele de drept, societatea civilă şi, nu în ultimul rând, pentru cetăţeni.

În baza acestui raport anual, ce puteţi spune despre performanţa financiară?

La acest compartiment voi menţiona auditul asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul precedent şi auditul performanţei managementului datoriei sectorului public în aceeaşi perioadă. Misiunile date relevă realizarea sub nivelul prognozat a veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, dar şi creşterea accentuată cu 37,2% a datoriei sectorului public, ceea ce condiţionează negativ sustenabilitatea finanţelor publice. Respectiv, consolidarea acţiunilor de evaluare a riscurilor financiare asociate portofoliului datoriei publice şi deservirii acesteia este absolut necesară.

Dar ce puteţi spune despre executarea bugetului asigurărilor sociale de stat?

Pe marginea auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 auditorii au invocat o serie de neconformităţi. Este vorba despre identificarea, înregistrarea şi evidenţa contribuabililor, acumularea în măsură deplină a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, stabilirea şi acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului. De asemenea, au fost constatate nereguli la achiziţionarea biletelor pentru tratament balneosanatorial, materialele fiind remise instituţiilor de drept pentru examinare.

Am văzut că în raportul anual aţi atras o atenţie deosebită şi instrumentelor de gestiune silită a obligaţiei fiscale şi vamale…

Aşa este, şi noi, în raport, la acest capitol am constatat un management defectuos privind executarea silită a restanţelor faţă de Bugetul Public Naţional de către executorii judecătoreşti, determinat de neasigurarea evidenţei şi raportării veridice şi reale a restanţelor, precum şi de nivelul scăzut de încasare şi transfer la buget. Am atras şi atenţia deputaţilor asupra acestui aspect extrem de important, în opinia noastră.

Ce aveţi în vedere prin „eficienţă şi optimizări structurale”? Am văzut că în raport aţi introdus o categorie aparte în acest sens.

Categoria eficienţă şi optimizări structurale este o arie de audit, acoperită de noi prin misiuni aferente restructurării şi susţinerii unor sectoare economico-sociale.

La acest compartiment aş menţiona auditul privind implementarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol „Filiera Vinului”, care se confruntă cu o serie de dificultăţi ce pot provoca pe viitor costuri suplimentare pentru deservirea împrumutului, achitarea comisionului aferent nedebursării resurselor externe şi accesul limitat al potenţialilor beneficiari la resursele creditului.

De asemenea, auditul performanţei cu privire la eficienţa administrării patrimoniului public de către Combinatul de Vinuri ,,Cricova” S.A. şi Centrul de Business şi Turism ,,Cricova-Vin” S.A. relevă, că activitatea persoanelor cu funcţii de reprezentare a statului în Consiliul de Administraţie este una formală şi ineficientă, iar instrumentele fondatorului nu au asigurat integritatea patrimoniului şi nu au avut impact benefic asupra activităţii societăţilor vizate.

Ce a arătat auditul efectuat de CCRM în ceea ce ţine de întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populaţiei?

Gestiunea economico-financiară şi administrarea patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populaţiei este catalogată de noi în raport ca fiind una ineficientă, ba chiar critică. Din 15 întreprinderi auditate, 12 au înregistrat în 2016 pierderi, iar investiţiile efectuate în acest domeniu, inclusiv din surse creditare, s-au dovedit a fi în unele cazuri ineficiente.

Ştim că unul dintre cele mai „fierbinţi” subiecte discutate de CCRM în 2017 a ţinut de sistemele de supraveghere a traficului rutier…

Misiunea de audit „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier” a constatat, că sistemele respective au fost implementate cu un şir de abateri şi nereguli, amplificând fenomenul corupţiei şi inechităţii participanţilor la trafic, dublarea unor cheltuieli adiţionale implementării proiectului şi posibilitatea de a interveni neautorizat în favoarea unor persoane interesate. Noi am scos la iveală aceste abateri, fiind departe de gândul să furnizăm subiecte „fierbinţi”. Pur şi simplu, ne-am făcut datoria.

La fel de „fierbinţi” au fost şi discuţiile ce au ţinut de auditul în educaţie. Ce aţi depistat la acest capitol?  

Misiunea de audit privind performanţa instrumentelor guvernamentale îndreptate la modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor în cadrul sistemului educaţional a demonstrat că acestea nu corespund aşteptărilor. Totodată, am scos în evidenţă faptul că ineficienţa instrumentelor guvernamentale şi lipsa cadrelor didactice afectează calitatea serviciilor din sistemul educaţional şi nu contribuie la menţinerea cadrelor didactice tinere.

Ce arată raportul anual al CCRM la capitolul justiţie, care e un domeniu extrem de important şi mereu în atenţia opiniei publice?

Într-adevăr, noi am evaluat performanţa implementării strategiei de reformă a sectorului justiţiei şi am constatat că, din păcate, eforturile depuse în contextul reformei nu au fost concludente şi eficiente, iar mijloacele financiare alocate pentru realizarea activităţilor stabilite în documentele strategice au fost utilizate de către factorii de decizie ineficient, nefondat şi, în unele cazuri, în scopuri neprevăzute.

Dle Untilă, care e situaţia legată de sancţionarea celor ce comit abaterile depistate de către CCRM?

Este o întrebare frecvent adresată mie şi colegilor mei, dar este foarte important să înţelegem, că instituţia supremă de audit nu este o instanţă care să pronunţe hotărâri jurisdicţionale sau o autoritate care aplică amenzi, dar este instituţia supremă care contribuie şi promovează buna guvernare prin realizarea misiunilor de audit.

Curtea de Conturi joacă un rol primordial în identificarea abaterilor şi neregulilor, precum şi a carenţilor de sistem, care generează utilizarea necorespunzătoare şi risipa resurselor financiare şi a fondurilor patrimoniale. Mai mult decât atât, Curtea de Conturi este instituţia care prin activitatea sa contribuie la prevenirea riscului de fraudă şi corupţie în gestionarea fondurilor publice.

Totodată, ceea ce ţine de sancţiuni, aplicarea lor e de competenţa altor structuri abilitate ale statului.

În final, aş vrea să vă întreb cum e calculată eficienţa activităţii CCRM? 

În prezent nu există o practică acceptată la nivel internaţional sau o metodologie pentru măsurarea performanţelor unor astfel de instituţii, deoarece acestea funcţionează cu diferite mandate şi în diferite forme organizaţionale şi juridice. În acelaşi timp, atunci când evaluăm performanţa activităţii instituţiei supreme de audit, trebuie să ne întrebăm ce a făcut Curtea de Conturi pentru edificarea unui stat care funcţionează în beneficiul societăţii. Iar răspunsul va fi şi un răspuns bun la întrebarea pe care aţi adresat-o.

Almanah Politic 2017 

Sondaj

  • Ce aşteptări prioritare aveţi de la noul Parlament?

    View Results

    Loading ... Loading ...