[ X ]
Important17 Februarie 2018 12:00

(INTERVIU) Serghei Puşcuţa: În 2017 SFS a devenit o entitate de administrare fiscală unitară

Interviu cu Serghei PUŞCUŢA, şeful Serviciului Fiscal de Stat  

Dle Puşcuţa, anul 2017 a fost unul important pentru Dvs. – a fost anul reformei Serviciului Fiscal de Stat. Cum a decurs aceasta?

Într-adevăr, anul 2017 a fost marcat de o cotitură radicală, de epocă, aş zice – reorganizarea autorităţii fiscale naţionale. Începând cu 1 aprilie 2017, Serviciul Fiscal de Stat a devenit o entitate de administrare fiscală unitară. Iar acest eveniment a constituit pentru noi un prilej de satisfacţie, mândrie şi împlinire.

Esenţa noii structuri, repartizate în doar patru zone geografice, presupune în primul rând consolidarea SFS, eficientizarea activităţii acestui din urmă având o influenţă benefică asupra întregii societăţi. Avantajele reformării autorităţii fiscale se identifică cu beneficiul mediului de afaceri şi a economiei naţionale în ansamblu. Reamintesc aici cele mai importante elemente ale reorganizării SFS: sporirea capacităţii de deservire a contribuabililor, sporirea gradului de conformare benevolă a contribuabililor şi maximizarea veniturilor bugetare.

Potrivit estimărilor, SFS a devenit o autoritate de colectare a veniturilor conform celor mai moderne rigori, se bucură de respectul şi încrederea societăţii, oferă o gamă largă de servicii, inclusiv electronice şi asistenţă pentru utilizarea lor.

Noul sistem unitar de administrare fiscală permite tratarea univocă a contribuabililor şi a legislaţiei fiscale; standartizarea serviciilor oferite contribuabililor; majorarea flexibilităţii în procesul managementului resurselor umane; optimizarea resurselor de personal şi redirecţionarea acestora preponderent în procese de administrare fiscală, conformare şi prestări servicii; concentrarea potenţialului de control al Serviciului Fiscal de Stat pe procese operaţionale cu cel mai mare risc pentru interesele bugetului public naţional; diminuarea riscurilor de corupţie şi protecţionism în autoritatea fiscală.

Care sunt principalele beneficii pe care le-a adus deja reforma?

Vreau să vă spun, că obiectivele pe care le-am trasat anterior reformei, le-am şi realizat, acestea fiind: majorarea veniturilor colectate în BPN de Serviciul Fiscal de Stat; îmbunătăţirea procesului de conformare fiscală a contribuabililor; concentrarea potenţialului de control al SFS pe procese operaţionale cu cel mai mare risc pentru interesele BPN; minimizarea factorului uman în procesul de administrare fiscală; optimizarea resurselor de personal; majorarea flexibilităţii în procesul managementului resurselor umane; creşterea competenţelor resurselor umane şi perfecţionarea continuă a  angajaţilor; îmbunătăţirea procesului de comunicare internă; diminuarea riscurilor de corupţie şi protecţionism în autoritatea fiscală.

O mărturie a rezultatelor pozitive, generate de noul organ fiscal unificat, o constituie şi aprecierea echipei SFS în Republica Slovenia, în cadrul căreia partea moldavă şi-a împărtăşit experienţa administraţiilor fiscale străine şi organizaţiilor internaţionale şi regionale de profil – eveniment organizat de către Centrul de Excelenţă în Finanţe (CEF).

Ştim, că în 2017 aţi lansat factura fiscală comasată…

În acest sens, Ministerul Finanţelor şi Serviciul Fiscal de Stat au iniţiat procesul de unificare a documentelor primare cu regim special în scopul facilitării documentării operaţiunilor economice. Astfel, au fost operate modificări şi completări în cadrul legal ce reglementează nomenclatorul, modul de păstrare şi utilizare a documentelor primare cu regim special. Scopul schimbării operate este de a simplifica modul de documentare a operaţiunilor economice prin utilizarea unui singur document primar cu regim special pentru justificarea operaţiunilor de livrare a activelor, serviciilor, indiferent de faptul dacă acestea sunt impozitabile cu TVA, inclusiv transportarea acestora fără trecerea dreptului de proprietate.

Însuşi procesul de obţinere a facturilor fiscale de model nou nu a suferit modificări. Ca şi în prezent, entităţile solicitante a documentelor primare de strictă evidenţă vor beneficia de serviciile fiscale electronice, ce permit comandarea lor la distanţă, fără deplasarea la sediile Serviciului Fiscal de Stat pentru depunerea cererii.

Apropo, începând cu 1 ianuarie 2017, legislaţia fiscală prevede şi un nou regim simplificat de impozitare al persoanelor fizice rezidente, care desfăşoară activitate în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor), fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenor.

Mai continuă SFS acţiunile îndreptate spre conformarea benevolă?  

Desigur. Conformarea benevolă continuă să fie o prioritate în activitatea SFS. Reorganizarea autorităţii fiscale naţionale a permis realizarea acţiunilor de conformare a contribuabililor simultan pe întreg teritoriul republicii şi pe domenii specifice ale economiei naţionale cu risc înalt de neconformare. Activităţile în acest sens au avut ca scop asigurarea prevenirii eschivării de la plata şi calculul impozitelor, comiterii încălcărilor fiscale, precum şi legalizarea afacerilor din cadrul economiei tenebre.

Ce inovaţii a presupus reorganizarea SFS?

Odată cu procesele de reorganizare a SFS a intervenit necesitatea elaborării şi implementării modulelor noi care ar facilita munca în domeniul deservirii contribuabililor. Astfel, utilizăm cu succes SIA „e-Cerere”, modulele „Înregistrarea on-line a subdiviziunilor” şi „Înregistrarea on-line a plătitorilor TVA”. Funcţionează plenar SIA „Declaraţie electronică”, numărul dărilor de seamă prezentate fiind în creştere. SIA „e-Factura” însumează şi el un număr considerabil de utilizatori (74 701). Tot aici îşi găsesc reflectare alte sisteme informaţionale, cum ar fi: „Contul curent al contribuabilului” (numai în luna noiembrie de către contribuabili şi funcţionarii fiscali au fost generate 340 595 de rapoarte); „Comanda on-line a formularelor tipizate”, pe acest segment numărul comenzilor formularelor tipizate cu regim special şi numărul comenzilor de serie şi diapazon al formularelor tipizate cu regim special prezentându-se, iarăşi, în dinamică.

Din punct de vedere al colectării veniturilor la bugetul de stat, care e situaţia şi care au fost tendinţele în 2017?

Situaţia la acest capitol e îmbucurătoare. Tendinţele anului au fost marcate de o dinamică pozitivă. Potrivit estimărilor, în 11 luni ale anului au fost acumulate 29,1 miliarde de lei la Bugetul public naţional – o creştere cu 4,6 miliarde faţă de perioada similară a anului 2016. Astfel, veniturile acumulate de SFS la Bugetul Public Naţional în perioada menţionată au crescut, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 18,8%. Menţionez faptul, că rezultatele obţinute au permis rectificarea de către Parlament a legilor bugetare anuale, prin majorarea părţii de venituri planificate în partea ce ţine de administrarea SFS cu 1420,6 mil lei.

Ştim, că în 2017 s-a îmbunătăţit considerabil disciplina fiscală. Cum aţi reuşit acest lucru?

În primul rând, din contul sporirii gradului de responsabilitate a contribuabililor şi consolidării capacităţilor autorităţii fiscale naţionale ca urmare a reformei SFS. Apoi, graţie lansării serviciilor electronice; asigurării unei noi calităţi a conformării benevole, educării conştiinţei contribuabililor. Nu în ultimul rând – prin perfecţionarea continuă a angajaţilor SFS.

Ce planuri are SFS pentru 2018? Aţi stabilit deja obiectivele?

Evident. Pentru anul 2018 SFS îşi propune axarea eforturilor pe dezvoltarea sistemului informaţional în vederea optimizării proceselor de administrare fiscală şi oferirii contribuabililor a unor servicii de calitate, cu accent pe următoarelor priorităţi:

Ÿ Lansarea în exploatare industrială a sistemului de achitare a impozitelor şi taxelor locale, administrate de către SCITL-uri prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay;

Ÿ Lansarea serviciului electronic „Contul unic”, destinat simplificării procesului de achitare a impozitelor prin utilizarea unui singur cont de plată trezorerial;

Ÿ Administrarea Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), care intră în vigoare de la 01.01.2018;

Ÿ Dezvoltarea Sistemului de Management al Cazurilor prin implementarea modulelor noi în cadrul sistemului şi încă multe altele;

Ÿ Pregătirea de lansare, începând cu 01.01.2019, a modului de evidenţă a tuturor conturilor bancare ale persoanelor fizice;

Ÿ Realizarea unui şir de măsuri ce ţin de dezvoltarea sistemelor informaţionale ale SFS în cadrul programului de modernizare strategică a Serviciului cu suportul Băncii Mondiale în cadrul Programului de modernizare a administraţiei fiscale (TAMP).

Personal, ce aşteptări aveţi de la 2018?

Aşteptările sunt mari. Îmi doresc să asigurăm finalitate tuturor proiectelor pe care le-am demarat sau se află în desfăşurare, să menţinem la acelaşi nivel înalt relaţiile noastre de cooperare cu agenţii similare de administrare fiscală de peste hotare, să perfectăm mecanismul de colectare a veniturilor la Bugetul Public Naţional, administrate de către SFS, să consolidăm şi mai mult structura unitară a SFS şi să ridicăm gradul de profesionalism al fiecărui funcţionar fiscal.

Almanah Politic 2017

Sondaj

  • Ce aşteptări prioritare aveţi de la noul Parlament?

    View Results

    Loading ... Loading ...