[ X ]
Important13 Ianuarie 2018 09:00

(INTERVIU) Piața financiară nebancară – provocări și ajustări

Interviu acordat portalului TRIBUNA de către Valeriu Chiţan, preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF).

T: Dle Chițan, recapitulând primul an în fruntea Comisiei Naționale a Pieţei Financiare, cum apreciați debutul?

V.Ch.: Pornind de la dezideratul, potrivit căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară, în persoana CNPF, contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor financiare non-bancare, a participanților și operațiunilor pe aceste piețe, în formularea obiectivelor acestui mandat am pornit de la analiza a două coordonate: pe intern – dezvoltarea instituțională; pe extern –evoluția pieței financiare nebancare. Ar fi cazul, să specific că criza financiară din ultimii ani a identificat un șir de aspecte vulnerabile în arhitectura instituțională și organizațională a piețelor financiare bancare și nebancare. Respectiv, s-au cuantificat și slăbiciunile instituționale în activitatea autorităților de reglementare – în persoana BNM și, respectiv, în persoana CNPF – abilitate cu supravegherea și reglementarea piețelor corespunzătoare. Această realitate, cu certitudine, impune redefinirea rolului fiecărei autorități de resort pentru adaptarea dinamică la cerințe noi. Am considerat, a nu ignora o nouă oportunitate în materie de abordări și metode de lucru perfecționate pentru a valorifica un potențial evident în scopul obținerii unor rezultate superioare încercărilor anterioare.

În acest sens, din nevoia de o reformă a modului de funcționare și pentru plusul de sinergie la nivelul CNPF, am stăruit să încurajez managementul superior și mediu în a se conforma spiritului asumării, coeziunii și preocupării responsabile de sectoarele gestionate, respectiv de modernizarea instituțională per ansamblu. Și, desigur fără echivoc – disponibilitatea la înnoire, pentru că nimic nu durează dacă nu este reînnoit în permanență!

T: De la ce ați început?

V.Ch.: Apreciind la justa valoare progresele în dezvoltarea instituțională, derularea în acest sens a proiectelor cu asistența partenerilor de dezvoltare și agenda de acțiuni adiționale alinierii la standardele eurocomunitare, în același timp, am constatat că loc de mai bine există oricum. După o reevaluare, am atestat o stare incertă în promovarea proiectului legii privind organizațiile de creditare nebancară și proiectului Strategiei de dezvoltare a sectorului (2016-2020) – documente determinatoare pentru CNPF. Cu concursul Parlamentului și Guvernului, pas cu pas, am revenit la ,,normalitate”. Cel dintâi, după dezbateri exploratorii de durată, cu un larg consens profesional și societal, la finele 2017 a fost aprobat. Proiectul Strategiei, respectiv, a fost ajustat și reprogramat pentru următorul ciclu 2018-2022 – în prezent, aflându-se la avizare în instituțiile de resort.

Per ansamblu, cu titlu de bilanț, eforturile conjugate s-au scontat cu reușite consistente: a fost ajustată Legea cu privire la asigurări, ceea ce conferă CNPF prerogative exprese în gestionarea crizelor manageriale și financiare, mai ales în condițiile înlăturării acționariatului păgubos; a fost actualizată legislația aferentă pieței de capital și societăților pe acțiuni, în vederea conformării directivelor UE, precum și în privința procedurilor de restructurare a emisiunilor de acțiuni (aspect foarte relevant, în cazul nostru, pentru bănci și companiile de asigurări); Legea privind CNPF a fost completată cu dispoziții în sensul consolidării autonomiei financiare și bazei de formare a bugetului Instituției. Într-un cuvânt – pentru CNPF, anul 2017, a consemnat reconstituirea identității și integrității sale instituționale.

T: Ce obiective stau în fața Dvs. şi a echipei pe care o conduceți?

V.Ch.: Principalele obiective care urmează a fi atinse de către CNPF în următorul ciclu de 5 ani sunt schițate în proiectul Strategiei nominalizate – document de politici care reflectă misiunea, viziunea și obiectivele Regulatorului, cuprinsul și calendarul acțiunilor de rigoare. Indiscutabil, chintesența acestui program strategic rezidă în focalizarea activităților aferente implementării obiectivelor asumate de către CNPF, precum și domeniile în care trebuie concentrate eforturile instituției, pentru a face posibile o prioritizare adecvată a sarcinilor și o monitorizare continuă a rezultatelor. Mai mult, acțiunile încadrate în respectivul document derivă, de asemenea, din angajamentele asumate de autoritățile statului potrivit Acordului de Asociere RM – UE. Astfel, strategia este complementată de un plan ce cuprinde la număr peste 50 acțiuni și este axat pe așa direcții, cum ar fi: (a) elaborarea și punerea în aplicare a cadrului regulator comprehensiv cu transpunerea prevederilor eurocomunitare; (b) implementarea supravegherii prudențiale prin trecerea la supravegherea activității entităților în baza prevenirii și gestiunii riscurilor; (c) sporirea nivelului culturii financiare a populației privind instrumentele şi serviciile pieţei financiare nebancare și creșterea încrederii consumatorului, asigurând protecția acestuia și (d) dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale CNPF pentru a asigura o guvernare bazată pe performanță. Este important a specifica, că progresele înregistrate în materie de reglementări și procese operaționale nu pot avea finalitate și impact cuantificabil asupra integrității și stabilității pieței financiare nebancare fără identificarea de către participanții acesteia a unor noi oportunități și provocări pentru dezvoltarea afacerilor prin crearea și oferirea de noi produse și servicii financiare.

T: Cum calificați situația actuală la moment pe piaţa nebancară autohtonă?

V.Ch.: Din varii motive și circumstanțe, în dezvoltarea pieţei de capital mai persistă deficiențe (de ordin obiectiv și subiectiv), cum ar fi: numărul nesemnificativ al ofertelor publice; cantitatea infimă de acțiuni cu lichiditate înaltă, absența fondurilor de investiții, ajustarea irelevantă la exigențele internaționale, aplicarea insuficientă a tehnologiilor informaționale performante, gradul redus de încredere privind investirea în instrumente financiare şi cel al dezvoltării relațiilor corporative. Un alt aspect îl constituie transparența inadecvată a emitenților de valori mobiliare, problemele legate de proveniența și transparența acționariatului în sectorul bancar și de asigurări, precum și aspectele de guvernanță corporativă care sunt determinate de o serie de litigii și vulnerabilități aferente proceselor de anulare, emitere și vânzare a participațiilor deținute cu nerespectarea cerințelor privind calitatea acționariatului în capitalul băncilor și societăților de asigurare.

Cât privește sectorul asigurări, ași cuantifica anumite situații la originea cărora sunt efectele rezultate de o gestiune precară a unor companii, rolul CNPF fiind unul de intervenție promptă pentru o diagnoză adecvată și aplicarea setului de instrumente și rezoluții aferente ameliorării capacității financiare a acestora; statutul de monitorizare a R. Moldova în Sistemul Internațional „Carte Verde”; deficitul de actuari certificați pe piața autohtonă de asigurări; practicile vicioase de oferire intermediarilor de asigurare a comisioanelor disproporționate – fapt ce inhibă dezvoltarea pieței; asigurările facultative subdezvoltate; ponderea modestă a investițiilor străine în industrie.

T: Ce ar trebui de întreprins pentru a impulsiona această piaţă?

V.Ch.: Dezvoltarea pieţei financiare nebancare are în vedere mai multe opțiuni, mai cu seamă, diversificarea și promovarea instrumentelor adiționale în scopul creării premiselor durabile pentru investitori, în special din contul pieţei obligațiunilor, în apariția cărora sunt cointeresate băncile şi creditorii nebancari. Pe de altă parte, obligațiunile prezintă un produs solicitat de investitorii instituţionali – organismele de plasament colectiv şi fondurile nestatale de pensii.

În general, un catalizator autentic pentru stimularea dezvoltării piețelor financiare nebancare (în ansamblu și în particular) pot și trebuie să servească politicile publice relevante de natură fiscală, promovarea cărora trebuie să constituie o prioritate la scară națională.

În această ordine de idei, inclusiv pentru a crea premise în infuzii de capital, CNPF intenționează să aprobe un set de acte normative aferente reglementării modului de emisiune şi circulație atât al obligațiunilor corporative, cât și a celor emise de autoritățile publice locale.

T: Se cer careva modificări legislative pentru ca piaţa nebancară să devină mai dinamică?

V.Ch.: Cu certitudine, îmbunătățirea cadrului legal, dar și celui regulatoriu (secundar-departamental), armonizarea acestora la normele emise la nivelul UE, constituie o prioritate și se regăsesc pe agenda CNPF. Astfel, va fi realizată o foaie de parcurs în sensul reformării pieței de asigurări prin prisma exigențelor și parametrilor de stabilitate financiară, lichiditate, servicii calitative și transparență operațională. De asemenea, inițiativele legislative vor viza transpunerea cadrului normativ UE în materie de cerințe prudențiale aferente activităților societăților de investiții și investitorilor instituționali, acestea având obiective clar conturate, precum: sporirea importanței și responsabilității funcției de gestiune a riscurilor; creșterea rolului guvernanței corporative și implicarea mai eficientă a forurilor statutare ale entităților nominalizate; oferirea unor competențe mai extinse Regulatorului – acesta să monitorizeze gradul de adecvare a mecanismelor utilizate în administrarea participanților la piața de capital.

Un alt set de modificări legislative se referă la legislația privind societățile pe acțiuni în contextul Directivelor UE privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale și încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor societății.

Modificările date vizează constituirea societăților pe acțiuni, menținerea și modificarea capitalului acestora, exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților cotate la bursă, privind fuziunile și divizarea societăților pe acțiuni.

O altă prioritate de transpunere a cadrului eurocomunitar ține de elaborarea legislației privind organismele de plasament colectiv alternative – instrument de edificare a investitorilor instituționali. Acest deziderat în sine are drept obiectiv stabilirea cerințelor comune de activitate și de supraveghere a entităților în cauză în scopul definirii a unei abordări unitare a potențialelor riscuri și impactului rezultat din activitățile acestora.

De asemenea, este necesar de revenit asupra revizuirii legislației în vigoare aferente fondurilor nestatale de pensii, în speță, prin prisma practicilor și aquis-lui comunitar, în scopul oferirii cetățenilor alternative adiționale, cu titlu de investiții, pentru acumularea unor surse suplimentare de venituri după pensionare.

T: Ce planuri are CNPF pe termen scurt şi mediu, în special pentru anul 2018?

V.Ch.: În primul rând, vom finaliza și vom implementa actele normative inițiate în perioada precedentă, în speță ghidurile și regulamentele departamentale în materie de reglementare și supraveghere a piețelor financiare nebancare, normele de rigoare fiind racordate la cerințele prudențiale recunoscute de practicile avansate. O provocare majoră pentru CNPF, dar și pentru actorii din piață, este legată de resetarea domeniului asigurărilor – de la elaborarea și implementarea unei legislații rescrise la liberalizarea tarifară și conformarea la capitalizare redimensionată. În abordarea cuprinzătoare a domeniului în cauză – unul de maximă prioritate și preocupare pentru CNPF – imperativul îl constituie asigurarea stabilității financiare a pieței, precum și implementarea unui complex de acțiuni și instrumente de intervenție, inclusiv la un stadiu incipient, în cazul companiilor aflate (sau pe cale) în incapacitate financiară, respectiv, generatoare de riscuri pentru beneficiarii (locali și străini) de servicii (pe de-o parte) și alinierea per ansamblu la standardele eurocomunitare (pe de altă parte). Astfel, ca și în sistemul bancar, ne propunem să implementăm reguli de gestiune a crizelor, inclusiv prin instrumente adecvate și rapide în cazul deteriorării poziției financiare a asigurătorului vizat. Măsurile și pârghiile de rigoare au ca scop protejarea creditorilor și beneficiarilor de asigurări, minimizarea efectelor nefaste de proporții asupra stabilității financiare a pieței de asigurări, menținerea disciplinei pe piață și creșterea încrederii.

În concluzie, doresc să consemnez că obiectivul major al Autorității de Supraveghere Financiară (CNPF) – unul de durată („bătaie”) medie și lungă – îl constituie atingerea unei zone de echilibru între reglementări, administrarea riscurilor și cerințele de capital (pe de-o parte) și calitatea serviciilor financiare (pe de altă parte).

Cristina Pendea

Sondaj

  • Cine merită titlul „Politicianul anului 2018”?

    View Results

    Se încarcă ... Se încarcă ...