[ X ]
Important11 Februarie 2017 13:00

(INTERVIU) Andrei Năstase: Nu mai avem timp pentru discuţii sterile și strategii lăsate să zacă pe rafturile nepăsării

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Andrei Năstase, liderul Platformei Demnitate și Adevăr, a vorbit în detalii despre descentralizarea ce ar trebui să aibă loc în Moldova şi pe care formaţiunea sa intenţionează să o implementeze.

T.: Domnule Năstase, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr a vorbit în repetate rânduri că la baza reformelor în economie ar sta 5 noțiuni care încep cu litera „D”. Este vorba despre deoffshorizare, demonopolizare, denebrizare, debirocratizare și descentralizare. Vrem să vă întrebăm mai multe detalii despre descentralizare, întrucît în ultimul timp foarte puțini politiceni vorbesc despre acest subiect.

A.N: În fond, menirea principală a descentralizării rezidă în apropierea factorului politic și administrativ de cetățeni, de oameni, de alegători. Vedem cu toții cum centralizarea excesivă a tuturor domeniilor vieții politice, economice și sociale, care a avut loc pe parcursul ultimilor decenii, a îndepărtat considerabil guvernarea de cetățeni și constituie una din cauzele principale a majorității problemelor grave și de sistem cu care se confruntă în prezent Republica Moldova. Politizarea profundă a societății, ineficiența administrației publice, lipsa încrederii în justiție și alte instituții ale statului, corupția atotcuprinzătoare, monopolul economic, influența și controlul din partea diverselor grupuri oligarhice asupra instituțiilor statului și majorității domeniilor vieții sociale din țară sunt consecințele directe ale unui sistem politic și administrativ extrem de centralizat și bazat în exclusivitate pe verticala puterii. Concentrarea masivă a puterii (politice, administrative, economice) și a tuturor resurselor statului în mâinile unor grupuri înguste de interese/persoane, precum și lipsa unor mecanisme de contrabalansare și distribuire a puterii între diferite niveluri de administrație publică, afectează grav funcționalitatea tuturor instituțiilor statului și constituie unul din principalele impedimente în calea reformelor, dezvoltării și europenizării Republicii Moldova.

De aceea, fără demolarea verticalei puterii, fără o administrație locală depolitizată, puternică, descătușată și înzestrată cu instrumente și resurse corespunzătoare, fără o descentralizare reală politică, economică și administrativă, Republica Moldova nu are nicio șansă de a implementa efectiv reforme, de a se moderniza și dezvolta în conformitate cu standardele țărilor civilizate și dezvoltate.

T.: Procesul descentralizării, la care vă referiți, se poate produce separat de celelalte reforme în stat?

A.N.: Evident că nu. Pentru Platforma Demnitate și Adevăr descentralizarea, în toata complexitatea și formele sale existente (politică, administrativă, economică), va fi recunoscută în calitate de condiție, principiu și instrument principal, complex, cuprinzător și intersectorial primordial, care poate asigura cu adevărat reformarea și modernizarea întregului sistem politic, administrativ, economic și social din Republica Moldova. În acest sens, descentralizarea va fi corelată cu toate documentele strategice și de politici existente, precum și reflectată în complexitatea măsurilor adoptate. Reforma profundă a administrației publice în conformitate cu principiile descentralizării și autonomiei locale și edificarea unui sistem modern de administrație publică centrală și locale, bazat pe particularitățile și realitățile istorice, politice, economice, sociale, culturale etc., vor fi incluse in priorităţile programului de guvernare.

Vom realiza acest lucru nu în cinci ani, cum propune guvernarea oligarhică, după ce a tergiversat și sabotat ani și ani de zile aceste imperative, ci în maximum 2 ani. Noi nu mai avem timp pentru discuţii sterile și strategii lăsate să zacă pe rafturile nepăsării.

T.: Cum înțelegeți Dvs. descentralizarea politică?

A.N.: În primul rând, va fi asigurată eliminarea politizării din cadrul sistemului de administrație publică (centrală și locală), apropierea clasei politice de cetăţeni şi nevoile reale ale acestora, va fi garantat dreptul comunităţilor locale de a alege în organele administrației publice locale persoane și grupuri de persoane independente și neafiliate partidelor, prin implementarea conceptului partidelor/grupurilor locale.

De asemenea, va fi revizuit sistemului actual de repartizare a fondurilor publice destinate pentru finanțarea proiectelor investiționale prin stabilirea unor reguli clare, creșterea transparenței și implicarea în organele de supraveghere a tuturor fondurilor respective a reprezentanților autorităților publice locale (APL) și societății civile, pe criterii de paritate.

În special mă refer la Fondul rutier, Fondul ecologic, Fondul de Eficiență Energetică, Fondul de Dezvoltare Regională. Concomitent, vom realiza și delimitarea clară a competențelor între diferitele niveluri de administrație în baza principiului subsidiarității, inclusiv va fi asigurat transferul efectiv de competențe și resurse corespunzătoare către autoritățile locale în conformitate cu litera și spiritul prevederilor Constituției și Cartei Europene a Autonomiei Locale.

T.: Nu credeți că cea mai dificilă sarcină va fi, totuși, cea a descentralizării economice? Spun asta, deoarece cunoaștem foarte bine că la momentul actual peste 80% din activitățile economice sunt concentrate în municipiile Chișinău și Bălți.

A.N.: Aveți perfectă dreptate. Starea social-economică a zonelor rurale și centrelor raionale și orașelor este în pragul unei adevărate catastrofe. Se cunoște că peste 75% din migranții noștri provin din localitățile rurale. Acest fenomen foarte periculos în mare parte se explică prin situația generală de capturare a statului și conservării intenționate a sărăciei din partea regimului oligarhic. Dar sunt și multe probleme la nivelul legislației, care nu permit autorităților publice locale de primul nivel să obțină independența economică. Platforma Demnitate și Adevăr va pune accent prioritar la oferirea autonomiei economice și financiare maximal extinse primăriilor. Aș evidenția cîteva măsuri principale, pe care avem de gind să le realizăm cît mai rapid în cazul în care vom primi mandatul poporului pentru guvernare:

 • introducerea componentei investiționale în bugetele locale și includerea în categoria veniturilor bugetelor locale a impozitului pe venitul întreprinderilor și a altor venituri similare;

 • stimularea concurenței între APL în domeniul atragerii investițiilor/dezvoltării economice și asigurarea dreptului lor de a elabora și implementa politici economice locale prin liberalizarea sistemului taxelor/impozitelor locale, eliminarea plafoanelor la taxe și impozite, acordarea dreptului exclusiv pentru APL de a stabili rata impozitelor și taxelor locale, precum și de a acorda facilități/scutiri;

• sprijinirea prin programe speciale a procesului de înregistrare și evaluare masivă a bunurilor imobile în localitățile rurale și reevaluării în localitățile urbane;

• punerea în aplicare a unei surse de venit propriu pentru acoperirea cheltuielilor legate de reparația și întreținerea drumurilor urbane şi rurale;

• introducerea sistemului de colectare a impozitului pe venitul persoanelor fizice la locul de domiciliu (reședinţă);

• acordarea dreptului APL de a autentifica diverse tranzacții în domeniul imobiliar și funciar, inclusiv de a stabili și colecta taxe ce vizează înregistrarea și evaluarea bunurilor imobile;

• compensarea veniturilor ratate de către bugetele locale în urma acordării prin deciziile autorităților centrale a unor scutiri de la plata impozitelor/taxelor și altor plăți exclusiv locale.

Totodată, autonomia patrimonială va fi asigurată prin:

• delimitarea clară a proprietății statului de proprietate unităților administrativ-teritoriale;

• asigurarea prin lege a competenței integrale, depline și exclusive a autorităților locale în gestionare bunurilor proprietate a unităților administrative-teritoriale;

• transferarea în proprietatea unităților administrativ-teritoriale din proprietatea statului a tuturor bunurilor de interes local de pe teritoriul respectiv, inclusiv a obiectivelor acvatice şi resurselor naturale;

• asigurarea accesului liber și gratuit al APL la toate bazele de date, sisteme informaționale, registre etc. din domeniul înregistrării bunurilor imobile, infrastructurii tehnico-edilitare, evidenței persoanelor etc., în scopul asigurării unei planificări locale eficiente.

T.: Foarte multă lume din teritoriu se plânge că se pierde mult timp pentru deplasările în Chișinău sau centrele raionale pentru obținerea mai multor certificate. Aveți soluții pentru rezolvarea acestei probleme?

A.N.: Creșterea accesului, calității și numărului serviciilor publice prestate comunităților locale prin descentralizarea majorității serviciilor importante pentru cetățeni și implementarea efectivă a conceptului guvernării electronice la nivelul local va fi una din prioritățile noastre în cadrul procesului de descentralizare. Documentarea și evidența populației, înregistrarea și evidența bunurilor imobile, autentificarea notarială, asistența socială, planificarea teritorială și alte servicii vitale sunt domeniile care urmează a fi apropiate către comunitățile locale. Printre primii pași în acest sens aș vedea ca toate tranzacțiile funciare în localitățile rurale să fie autentificate de secretarii primăriilor și înregistrate în sistemul cadastral de către inginerii funciari. Actualmente sătenii pierd o grămadă de timp și mii de lei pentru legalizarea unei tranzacției de vânzare-cumpărare a cițiva ari de pământ.

T.: Bănuiesc că toate acțiunile ce țin de descentralizare nu pot fi implementate fără un dialog cu beneficiarii nemijlociți ai reformei în cauză. Cum vedeți desfășurare unui dialog constructiv cu reprezentanții APL?

A.N.: Evident că fără implicarea reală şi efectivă a autorităților publice locale în procesul decizional și de monitorizare națională în domeniul descentralizării și reformei administrative noi nu vom avea succes. Este imperios necesar edificarea și implementarea unui mecanism efectiv de dialog instituționalizat şi real între Guvern şi autoritățile publice locale prin intermediul structurilor sale asociative.

Va fi revizuit și ridicat rolul și modul de funcționare a Comisiei Paritare pentru Descentralizare și crearea unor structuri similare la nivel de Parlament și alte autorități centrale. Vom acorda APL și asociațiilor sale reprezentative dreptul la inițiativă legislativă.

La nivel de Guvern va fi stabilită o autoritate centrală responsabilă pentru domeniul dat cu acordarea conducătorului instituției respective a funcției de viceprim-ministru. Iar la nivel de Parlament va fi creată Comisia Specială pentru Reforma Administrației Publice, Descentralizare și Consolidarea Autonomiei Locale cu includerea reprezentanților din toate comisiile parlamentare de profil. Desigur că, în cadrul desfășurării procesului de descentralizare, noi mizăm pe sprijinul Consiliului Autorităților Locale din Moldova, care pe parcursul ultimilor ani s-a manifestat ca o organizație independentă și reprezentativă a autorităților locale și are o experiența și expertiză suficientă în acest domeniu.

T: Domnule Năstase, vă mulţumim pentru interviu.

A.N.: Și eu vă mulțumesc și aș vrea să vin la finalul acestui dialog cu o precizare. Mă tem că pentru unii cititori, ascultători sau privitori termenii folosiți în cadrul interviului sunt realmente tehnici, de specialitate, uneori dau senzația de suprasaturație. Dar să știți că în spatele acestora se ascunde un proces deosebit de important de reformă, un exercițiu multilateral de dărâmare a fundamentului oligarhic și de edificare a țării din temelii.

Cristina Pendea

Sondaj

  • Ce aşteptări aveţi în primul rând de la noul primar al capitalei?

    View Results

    Se încarcă ... Se încarcă ...
Politica online